فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 18,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 14,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,750,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 3,350,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 23,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 51,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 222 متر

فروش ویلا در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 40,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,919,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 48,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,814,800,000 تومان
قیمت هر متر : 28,900,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,834,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,842,500,000 تومان
قیمت هر متر : 26,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,948,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,999,600,000 تومان
قیمت هر متر : 30,300,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگ سرا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 251 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 156 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,100,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 230 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,835,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 520 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 740,000 تومان

زمین: 7500 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 3,192,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 336 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 164 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 34,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 1940 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 19,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 320 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 380 متر