پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زمین: 424 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,600,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 9,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 30,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 2030 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 85,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 9000 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 39,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 250 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 40,000,000,000 تومان

زمین: 3000 متر
زیربنا: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 217 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 5,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 2931 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 401 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 6,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 560 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 4,615,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 355 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 870 متر
زیربنا: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 5,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 340 متر