در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 330 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت رهن : 100,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 275 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 295 متر

فروش ویلا در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 231 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 660 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در چالوس - کریم اباد

قیمت فروش : 700,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 160 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 250,000,000 تومان

زمین: 175 متر
زیربنا: 275 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 620 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 348 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 347 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 288 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1200 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 185 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 234 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 220 متر