در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در چالوس - بهارستان جنوبی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - بهارستان جنوبی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,071,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 306 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,855,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زمین: 1836 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,724,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 1330 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,872,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 468 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 777,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 186,550,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 302,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 151 متر

فروش زمین در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - سرد آبرود

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 217,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 174 متر

فروش زمین در نوشهر - عسل سر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 888,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 164,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 299,500,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 315 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 107,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,619,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زمین: 352 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 849,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 13,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 6000 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 236 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 644,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 387,900,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 431 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,941,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زمین: 555 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 501,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 295 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 682,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1800 متر

رهن و اجاره زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 23,532,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 7844 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 178 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 4,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 332,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 151 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 664,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 332 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1350 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 7,496,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1363 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,213,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1190 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 6,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زمین: 3800 متر