در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 372,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 877,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 957,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 858,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 912,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 152 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 747,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 115 متر
زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 790,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 208 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 918,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 912,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,050,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 469,800,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 147 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 418,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 567,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 704,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 714,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 188 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,410,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,324,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,224,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 708,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 661,200,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 661,200,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 684,400,000 تومان
قیمت هر متر : 5,900,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شهرک نواب

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 649,600,000 تومان
قیمت هر متر : 5,600,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 790,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 208 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,062,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیابان غفاری

قیمت فروش : 528,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیابان غفاری

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفده شهریور

قیمت فروش : 610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر