رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت رهن : 650,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 18,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 80,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 195 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان

زمین: 1300 متر
زیربنا: 563 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,536,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,799,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 131 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان امام

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,185,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,496,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت رهن : 5,850,000,000 تومان
قیمت اجاره : 39,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 13,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 53,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 334 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در چالوس - نامجو

قیمت فروش : 5,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,256,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 42,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید کریمی

قیمت فروش : 5,724,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 159 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 13,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 20,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 8,436,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 222 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 18,500,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت رهن : 500,000,000 تومان
قیمت اجاره : 21,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 168 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 17,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,350,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,782,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,472,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 14,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 11,935,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 5,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 206 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,735,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,712,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر