در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 86,400,000 تومان
قیمت هر متر : 720,000 تومان

زمین: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 553,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,093,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 243 متر

فروش زمین در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 90,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 452 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 7,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1940 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 800,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زمین: 276 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 207 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 3,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 421 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 9,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 6100 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 285,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 128 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 307 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 460,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 307 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 777 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 2,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زمین: 1521 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 1450 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 283,300,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 2,409,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 438 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,174,000 تومان

زمین: 2129 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,908,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 424 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 862,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 345 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 659,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 388 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 594,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 313,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 261 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 6,974,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1268 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,241,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,360,824 تومان

زمین: 485 متر

فروش زمین در چالوس - شریعت آباد

قیمت فروش : 1,224,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 720 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - مجیدآباد

قیمت فروش : 492,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 410 متر