در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 385,200,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 642 متر

فروش زمین در چالوس - دوستگر

قیمت فروش : 993,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,036,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زمین: 241 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 750 متر

رهن و اجاره زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت رهن : 4,000,000,000 تومان
قیمت اجاره : 4,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 2,289,600,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زمین: 477 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 967,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 15000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 704,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 740,000 تومان

زمین: 7500 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 855,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 492,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 224 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 558,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,064,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - اشکاردشت

قیمت فروش : 318,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 245 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1260 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 336 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 3,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 173,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 158 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 785,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 357 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 308,700,000 تومان
قیمت هر متر : 980,000 تومان

زمین: 315 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در چالوس - اشکاردشت

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 613,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در چالوس - متل قو

قیمت فروش : 9,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 12000 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 156,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,093,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 405 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 4,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 2600 متر

رهن و اجاره زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 96,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 553,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,093,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 243 متر

فروش زمین در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 90,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 452 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر