در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,712,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,212,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,836,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,100,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,596,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,276,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 156 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 3,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,600,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 6,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,400,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 11,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 47,900,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,672,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,841,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,244,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,962,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,200,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,516,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,100,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,900,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,358,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,672,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,600,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 2,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,100,000 تومان

زیربنا: 73 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,539,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,437,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دوستگر

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,200,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 144 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,400,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 11,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,300,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,200,000 تومان

زیربنا: 103 متر