در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 4,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 800 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 504,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,312,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,572,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 71 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 761,600,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 489,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 391,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 590,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 270 متر

فروش آپارتمان در چالوس - متل قو

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,280,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,850,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 900 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 566,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 1,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,224,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,410,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,324,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 76 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 931,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,900,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 904,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 787,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 752,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 261,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 539,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 612,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 83 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 183 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 245,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 70 متر