در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 7,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,985,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,018,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 193 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 10,312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 62,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 9,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 60,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,923,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,176,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 65,000,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 7,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 56,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,564,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,783,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000 تومان

زیربنا: 174 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,964,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,654,000,000 تومان
قیمت هر متر : 42,000,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 60,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,700,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 7,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,784,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 8,525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,077,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,480,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,305,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,500,000 تومان

زیربنا: 86 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 168 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,395,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,700,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,601,000,000 تومان
قیمت هر متر : 43,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,726,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,354,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,818,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,725,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,110,000 تومان

زیربنا: 218 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 390 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر