در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 3,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 7,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 70,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,556,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,400,000 تومان

زیربنا: 204 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,127,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,706,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 1,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,590,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,650,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,800,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,200,000 تومان

زیربنا: 69 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 4,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,486,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,160,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,041,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 4,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 3,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,744,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 6,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 205 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 5,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 9,405,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 285 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 2,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,739,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 5,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,095,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر