در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,300,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 4,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,644,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,500,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,705,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,046,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,200,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,800,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 3,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,600,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,412,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 183 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,645,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,500,000 تومان

زیربنا: 162 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 7,648,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 239 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 5,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 3,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 5,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 3,174,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 184 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,828,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 174 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,300,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 3,610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 43,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 64 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,060,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر