در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,200,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,600,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 1,198,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,700,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 2,254,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 174 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,097,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 267 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,900,000 تومان

زیربنا: 64 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,472,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,800,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,300,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,600,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,200,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 6,180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 206 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,900,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,400,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,091,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 1,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 1,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,337,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,853,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 936,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,900,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 2,301,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 177 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر