فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 10,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 2,718,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1812 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش ویلا در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 210 متر

فروش زمین در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 880,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 693,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 891,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 330 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 169 متر
زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 630,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,860,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 153,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 36,400,000 تومان
قیمت هر متر : 280,000 تومان

زمین: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 145,200,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 264 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 12,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 418,500,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 465 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,238,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 194 متر
زیربنا: 125 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 367 متر
زیربنا: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 384,000,000 تومان
قیمت هر متر : 320,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 375 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - همافران

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,600,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 245,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 331,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 552 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 40,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 232,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 232 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 267,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 224,700,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 107 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 237,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 78,750,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 192 متر
زیربنا: 162 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 348,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 870 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 250 متر

پیش فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 143,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 286 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 224,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 121,950,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 271 متر