فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 310,000,000 تومان

زیربنا: 126 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,550,000,000 تومان

زمین: 850 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 412,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 540,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 207 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 310,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - میدان ولیعصر

قیمت رهن : 45,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 190 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,116,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 319 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 213,600,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 520,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 225 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 364,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - مجیدآباد

قیمت فروش : 460,000,000 تومان

زمین: 346 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 216 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 311 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 380 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 200,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 190 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 342,100,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 309,100,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 281 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 137,500,000 تومان

زمین: 275 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 930 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 832,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 416 متر