در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

کد ملک: 780

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,196,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 997 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 213,500,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 305 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,218,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1740 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 821,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 316 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 203,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 112,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 1170 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 286,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,300,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 246,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 193,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 386 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 204,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 510 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 464,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,450,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 193,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,248,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 459,900,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 238,150,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 433 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 2,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1150 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 229,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,150,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 511,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 585,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 287,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 383 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 162,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,150,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 157,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 409,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 637,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,571,900,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1429 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 285,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 333 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,710,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 855 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,151,700,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1047 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 660 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 301,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 224,700,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 321 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 142,800,000 تومان
قیمت هر متر : 420,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 113,750,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 259,200,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 324 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 100,800,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 144 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,714,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 256,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 220,000 تومان

زمین: 2250 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 2931 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 401 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 266,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 190 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 511,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 214,400,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 268 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 2,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 1600 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1860 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 4,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 4100 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 987,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 395 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 186,400,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 466 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید نقی پور

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 696,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 232 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 90,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 868,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 816,000 تومان

زمین: 490 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 377,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 297,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 983,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 1311 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 125 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 175,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 159,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 145 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 799,000,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 940 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 485 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 211,400,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 302 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,388,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - موسی آباد

قیمت فروش : 1,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 1150 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 81,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,647,000 تومان

زمین: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,627,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 6,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 3350 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 784,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 392 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زمین: 342 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 90,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 94,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 274,550,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 323 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,536,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,542,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 257 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 510 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 384,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 344,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 265 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 774,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 5,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 832,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1040 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 518 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 130,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 5,306,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 1516 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 365,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 261 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 2,142,400,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زمین: 412 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 201,000,000 تومان
قیمت هر متر : 670,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,116,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 319 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 213,600,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 528,700,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 477,700,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 281 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 178,750,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 275 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 930 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 832,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 416 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 3,510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 7800 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 792,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 488,300,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زمین: 257 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1280 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,251,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 782 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 487,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 464,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 422 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 285,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 936,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1170 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 4,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1230 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,650,000 تومان

زمین: 43275 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1850 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 322,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 269 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 317,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 217,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 145 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,305,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 435 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 672,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 560 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 278,400,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 464 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 208,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 348 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرسر

قیمت فروش : 79,800,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 228 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 463,920,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 386 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 404,300,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 333,200,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 476 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 192,500,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 275 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 565,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 532,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 355 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 382,250,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 695 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 484,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 417,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 298 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 192,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 332,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 277 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 287,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 383 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 410,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 243,750,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 352,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 588 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 476,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 54,540,000 تومان
قیمت هر متر : 180,000 تومان

زمین: 303 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 283,300,000 تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

زمین: 2833 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000 تومان

زمین: 15000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 272,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,056,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 782,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 411,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 274 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 463,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 331 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 222,300,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 247 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 2100 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 142,500,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 218,500,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,302,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1860 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 138,800,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 347 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 418,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 418 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 428 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,860,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 361 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 530,000 تومان

زمین: 245 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 345,800,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 364 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 298,440,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 248 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 148,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 392,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 157 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 209,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 418 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 59,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 156 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 262,800,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 584 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 238,400,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 596 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 292,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 195 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 245,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 304,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 870 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 150,750,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 335 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 361 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 141,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 676,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 338 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 282 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 205,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 153,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 36,400,000 تومان
قیمت هر متر : 280,000 تومان

زمین: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 145,200,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 264 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 418,500,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 465 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 384,000,000 تومان
قیمت هر متر : 320,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 574,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 442 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 331,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 552 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 232,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 232 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 78,750,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 228,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 228 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 6,525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 870 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 224,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 121,950,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 271 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 194,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 485 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - روستای نوده

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 177,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 355 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 734,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 612 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 95,000,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 97,440,000 تومان
قیمت هر متر : 480,000 تومان

زمین: 203 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 716,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 398 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 14,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 7100 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 227 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 252 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 551,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 394 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 103 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 124,100,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 146 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 150,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 85,000,000 تومان
قیمت هر متر : 386,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 164,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 506,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 422 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 79,200,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 264 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 213,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 355 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 122,850,000 تومان
قیمت هر متر : 390,000 تومان

زمین: 315 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 448,800,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 816 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 80,100,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 1900 متر

فروش زمین در نوشهر - پالوجده

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 300 متر