در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - مجیدآباد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 93 متر

فروش ویلا در نوشهر - مجیدآباد

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 272 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 890 متر
زیربنا: 95 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان

زمین: 312 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 248 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 450 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 680 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 560 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 6800 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 400 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 485 متر
زیربنا: 420 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 390 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 442 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 265,000,000 تومان

زمین: 223 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 340,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 460,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 310,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 730 متر
زیربنا: 307 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 1077 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 221 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 402 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 304 متر
زیربنا: 245 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 738,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 615 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 190 متر
زیربنا: 146 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - کورکورسر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 100,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 520 متر
زیربنا: 166 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 300 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 153 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 217 متر

فروش ویلا در نوشهر - آزادشهر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 140 متر