در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 213,500,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 305 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 192,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 175 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 649,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 590 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 4600 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 389,500,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 307,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 562,100,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 1022 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 32,850,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 73 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 208,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 292,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 365 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 172,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 78,750,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 291,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 265 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 449,400,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 642 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 395,250,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 465 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,878,000 تومان

زمین: 213 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 65,600,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 164 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 277,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 277 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 100,800,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 144 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 158,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 507,300,000 تومان
قیمت هر متر : 570,000 تومان

زمین: 890 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 89,400,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 298 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 70,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 235 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان

زمین: 782 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 683,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زمین: 297 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 705,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 415 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 141,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 218 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 42,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 545,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 303 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 75,600,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 252 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 680,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 157,550,000 تومان
قیمت هر متر : 230,000 تومان

زمین: 685 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 80,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 544,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 389 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 181,500,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 97,200,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 324 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 3,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 4400 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 462 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 428 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 335,700,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 373 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 64,500,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 258 متر