در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000 تومان

زمین: 15000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 272,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,720,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 411,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 274 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 463,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 331 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 222,300,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 247 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 2100 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 252,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,050,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,302,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1860 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 138,800,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 347 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 418,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 418 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 428 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,860,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 361 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 530,000 تومان

زمین: 245 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 345,800,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 364 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 298,440,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 248 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 148,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 392,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 157 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 209,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 418 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 59,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 156 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 262,800,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 584 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 442,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 590 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 292,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 195 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 245,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 304,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 870 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 150,750,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 335 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 361 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 141,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 743,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 338 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 282 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 205,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در - خوشامیان

قیمت فروش : 8,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 1640 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 2,718,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1812 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در - خوشامیان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 880,000 تومان

زمین: 250 متر