در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 267,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 224,700,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 846,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 552,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 376,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 266,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 356,700,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 305,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا: 72 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - آزادشهر

قیمت فروش : 242,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 481,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 77 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 171,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 392,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 1,524,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 254 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 402,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 299,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 308,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 632,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 432,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 202,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 551,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 212 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 225,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 73,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 46 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 301,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 131 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 235,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 218,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 165,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 291,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 808,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,650,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 332,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 566,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 395,900,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 367,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 312,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 144 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 72 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 476,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 249,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 265,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر