در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 476,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 249,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 265,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 567,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 267,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 195,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 213,900,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت فروش : 507,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 351,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 210,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 269,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 77 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 409,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 178 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 405,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 445,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 242,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 237,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 536,800,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,352,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 406,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 684,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 140,000,000 تومان

زیربنا: 67 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 208,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 200,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 170,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 178,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 445,200,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 198,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 104 متر