در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 416 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 680,000,000 تومان

زمین: 271 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 251 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 620,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 750 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 247 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 400,000 تومان

زمین: 140 متر
زیربنا: 60 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 242 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 252 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 186 متر
زیربنا: 182 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 203 متر
زیربنا: 198 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 391 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 430 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 532 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 162 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 760,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - عسل سر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 286 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 190 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 4,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 290 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - ایثار

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 590,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 175 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر