در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 519 متر
زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 148 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 312 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 315,000,000 تومان

زمین: 174 متر
زیربنا: 157 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 232 متر
زیربنا: 162 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 640 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1400 متر
زیربنا: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 130,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 189 متر
زیربنا: 129 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 150,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 256 متر
زیربنا: 218 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 252 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 114 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین: 193 متر
زیربنا: 247 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 870 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 1100 متر
زیربنا: 520 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 870 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 920 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 208 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 334 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 105 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 275 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 207 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 100,000,000 تومان

زمین: 103 متر
زیربنا: 75 متر