فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 466 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 206 متر
زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,680,000 تومان

زیربنا: 190 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 370,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 309 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 530,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 11,076,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1846 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 363,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 660 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 1667 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 358,700,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 211 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,450,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 185,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,530,000 تومان

زیربنا: 73 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 217,600,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 256 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 369,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 317 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 695,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 647,100,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 414,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,600,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 752,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 1180 متر
زیربنا: 460 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 270 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 750,000 تومان

زیربنا: 27 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 833,000 تومان

زمین: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 138,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 10 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 270 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 470,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,440,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 12000 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 422,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 352 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 322 متر
زیربنا: 200 متر