فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در چالوس - عسل سر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 163 متر
زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 560 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,600,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 554,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 168 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 521,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 158 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 501,600,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 152 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش مغازه در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 540,000,000 تومان

زیربنا: 12 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 205 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 477 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 392 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 405 متر
زیربنا: 213 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 425,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 598,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 526,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 438,700,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 107 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 223 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 688,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 533,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 127 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 412,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 491,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 655 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 440,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 587 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 218 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 130,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 513,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 321 متر

فروش ویلا در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 300 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 2,404,500,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 68 متر