فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 213,500,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 305 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 307 متر
زیربنا: 235 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 192,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 175 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 649,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 590 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 400 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 240,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 560,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 575 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 4600 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 389,500,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - مجیدآباد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 93 متر

فروش ویلا در نوشهر - مجیدآباد

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 272 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 432,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 202,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 890 متر
زیربنا: 95 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 307,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان

زمین: 312 متر
زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 562,100,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 1022 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 32,850,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 73 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 248 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 450 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 680 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 560 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 6800 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 400 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 485 متر
زیربنا: 420 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 390 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 442 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 265,000,000 تومان

زمین: 223 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 340,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 135 متر