پیش فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 143,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 286 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 224,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 121,950,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 271 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 194,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 485 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - روستای نوده

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 177,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 355 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 734,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 612 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 5545 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 215 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 95,000,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 97,440,000 تومان
قیمت هر متر : 480,000 تومان

زمین: 203 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 716,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 398 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 14,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 7100 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 846,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 552,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 311 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 227 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 252 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 620,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 176,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 551,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 394 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 113 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 136 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 376,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 266,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 103 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 124,100,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 146 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 150,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 200 متر