فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 562,100,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 1022 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 32,850,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 73 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 248 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 450 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 680 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 560 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 6800 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 400 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 485 متر
زیربنا: 420 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 390 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 442 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 265,000,000 تومان

زمین: 223 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 340,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 208,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 292,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 365 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 172,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 78,750,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 460,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 310,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 730 متر
زیربنا: 307 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 1077 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 221 متر
زیربنا: 175 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 127,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 402 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 304 متر
زیربنا: 245 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 738,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 615 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 291,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 265 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 551,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 212 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 225,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 73,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 46 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 449,400,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 642 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 395,250,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 465 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,878,000 تومان

زمین: 213 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 145 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 65,600,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 164 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1000 متر