در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 122,850,000 تومان
قیمت هر متر : 390,000 تومان

زمین: 315 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 80,100,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 1900 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 588,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 130,950,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 291 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 250,250,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 286,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 168,750,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 412,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 412 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,955,250,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 3555 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 1900 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 72,000,000 تومان
قیمت هر متر : 307,692 تومان

زمین: 234 متر

فروش زمین در نوشهر -

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 676,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 338 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 616,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 439,600,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 628 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 90,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - روستای نوده

قیمت فروش : 1,397,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 2150 متر

فروش زمین در نوشهر - روستای نوده

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 155,100,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 282 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 303,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 303 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 213,500,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 305 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 192,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 175 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 649,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 590 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 4600 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 307,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 307,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 562,100,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 1022 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 32,850,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 73 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 172,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 705,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 415 متر