در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 608,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 507,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 211,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 377,600,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 243,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زیربنا: 460 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,080,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 272,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,330,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 356,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 571,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,680,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,450,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 185,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,530,000 تومان

زیربنا: 73 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 695,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 483,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 470,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 240,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,220,000 تومان

زیربنا: 74 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 408,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 504,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,105,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 449,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 473,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 627,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زیربنا: 750 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 562,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 587,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,040,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 319,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا: 188 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 405,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 795,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 150 متر