فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت هر متر : 150,000 تومان

زمین: 46000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 431,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 592,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 423 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 535,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 357 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 420 متر

فروش ویلا در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 425 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 212 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 520,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 1200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 150,150,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 273 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 250 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 907,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,330,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 20,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 8300 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 60,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 162,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 205,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 342 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 189,200,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 344 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 14000 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 1,664,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 3300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 206,400,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 344 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 212,400,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 236 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 221,000,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 188,500,000 تومان
قیمت هر متر : 580,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 356,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 633,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,440,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 381,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 400 متر