فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 787,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 3,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 614 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 357,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 297,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 418,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,330,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در چالوس - کیاکلا

قیمت فروش : 16,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 28000 متر

فروش زمین در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 36,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 388,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 276,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان امام

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 180,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,727,000 تومان

زیربنا: 99 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زیربنا: 390 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شهرک نواب

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 270 متر

فروش مغازه در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 1,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 357,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 20 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 54,166,000 تومان

زیربنا: 12 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 587,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش مغازه در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 20 متر

فروش مغازه در -

قیمت فروش : 170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,444,000 تومان

زیربنا: 18 متر

فروش مغازه در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,360,000 تومان

زیربنا: 22 متر

فروش مغازه در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زیربنا: 22 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 410,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 297,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 348 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 333 متر
زیربنا: 245 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 285,300,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 860 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 562,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,181,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زیربنا: 97 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 652,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر