در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 288,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 987,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 395 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 799,000,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 940 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 304,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 870 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 205,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در - خوشامیان

قیمت فروش : 8,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 1640 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 2,718,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1812 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در - خوشامیان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 880,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در - خوشامیان

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در - خوشامیان

قیمت فروش : 693,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 418,500,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 465 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 384,000,000 تومان
قیمت هر متر : 320,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 574,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 442 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 331,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 552 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 232,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 232 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 78,750,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 228,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 228 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 6,525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 870 متر

پیش فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 143,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 286 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 224,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 121,950,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 271 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 194,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 485 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 177,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 355 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 734,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 612 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 95,000,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 716,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 398 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 252 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 551,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 394 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 124,100,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 146 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 164,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 506,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 422 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 600 متر